Upute za prijavu postera

Prijave postera šalju se e-mailom na adresu: budenje.adhd.konferencija@gmail.com

najkasnije do 20.10.2018.

Poruku naslovite Prijava postera. Poster pošaljite u .pdf ili .jpg formatu. Dokument naslovite Ime i prezime – poster. Molimo autore postera da se pridržavaju tehničkih uputa i da svoje prijave pošalju u zadanom roku. Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

 

Dimenzije postera

Dimenzije postera ne smiju prelaziti B1 (707×1000 mm)

 

Sadržaj postera

Poster sadržava sljedeće:

  • Na vrhu postera navesti naslov, ime i prezime autora, grad i naziv instutucije u kojoj autor radi i e-mail adresu autora. Ako poster ima dva ili više autora, njihova se imena navode onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (grad i naziv institucije i e-mail).
  • Na dnu postera navedite sljedeće: 2. Međunarodna konferencija o ADHD-u „ADHD kroz život“ i datum izlaganja postera
  • Nakon podataka o autoru ili autorima navodi se tekst sažetka (200–400 riječi) i 3–5 ključnih riječi
  • Fotografije koje se nalaze na posteru moraju biti numerirane
  • Na kraju teksta navedite korištenu literaturu/reference
  • Prilikom odabira vrste i veličine slova nastojite da tekst bude vidljiv i čitljiv posjetiteljima konferencije

 

 

VAŽNO!

Autori su sami dužni osigurati sredstva za izradu odnosno printanje postera. Organizatori će osigurati materijale za njihovo vješanje. Posteri će biti izvješeni prvi dan održavanja Konferencije, a skinut će se zadnji dan održavanja Konferencije. U tom periodu autori trebaju biti blizu svojih postera, spremni da odgovore na pitanja ostalih sudionika konferencije.